DomůSRPŠ – spolek
 • Fotogalerie

 • Novinky
  • Novinky

   Zde najdete archiv novinek ze středu úvodní strany. 

  • Tipy
 • Obecné
  Obecné informace ke škole
 • Obory

  • Hudební obor

   Největší počet žáků navštěvuje oddělení hudebního oboru. Žáci si mohou vybrat podle svých zájmů některé z následujících oddělení: klavírní oddělení, oddělení strunných nástrojů – kytarovou sekci či sekci smyčcových nástrojů, oddělení dechových nástrojů, pěvecké oddělení, oddělení populární hudby, oddělení hudebních nauk, akordeonovou třídu a elektrické klávesové nástroje a třídu bicích nástrojů. 

   Nadaní jednotlivci reprezentují školu na soutěžích MŠMT, Festivalu ZUŠ, Festivalu nejmladších klavíristů, Libeňském jaru, Junior note apod. Žáci hudebního oddělení mají možnost profilace v různých hudebních seskupeních věnujících se prakticky všem hudebním žánrům. Lze navštěvovat lidový soubor, pěvecké sbory zaměřené na hudbu klasickou i populární, smyčcový soubor, různá komorní seskupení napříč hudebními odděleními a soubory zaměřené na hudbu populární. Hodně nového zde přinese i výuka podle připravovaného školského vzdělávacího programu, kde plánujeme vznik dalších hudebních seskupení jako větší školní orchestr, kytarový soubor nebo soubor utvořený ze žáků třídy bicích nástrojů.

   Talentovaní a odborně připravení žáci pokračují ve studiu na konzervatořích, nicméně hlavním cílem práce hudebních pedagogů je vést ty absolventy ZUŠ, kteří v dalším studiu nepokračují, k samostatné hře na zvolený nástroj nebo ke zpěvu tak, aby své dovednosti mohli uplatnit v různých oborech zájmové umělecké činnosti.

   • Oddělení hudebních nauk

     

   • Pěvecké oddělení

    Žáci pěveckého oddělení jsou vzděláváni klasickou italskou metodou známou jako bel canto – krásný zpěv. Již její elementární ovládnutí umožňuje získat jistotu i radost ze zpívaných tónů a jejich lehkého tvoření. Diferencováním výrazových prostředků pak lze interpretovat různé styly a žánry. Kromě sóĺového zpěvu se pokročilejší žáci dále mohou  rozvíjet v komorním souboru „Canto", který je zaměřený především na interpretaci artificiálních děl českého i světového repertoáru (díla J. Myslivečka, B. Smetany, A. Dvořáka, W. A. Mozarta atd.)

    Samozřejmostí je spolupráce s ostatními odděleními školy, účast na soutěžích i charitativních akcích.

    Cílem výuky  podle RVP-ŠVP je hledat vyvážený postoj mezi množstvím znalostí a zvládáním dovedností a postojů. Akcent je kladen na dítě a jeho rozvoj, nikoliv na učivo, jak tomu bylo v minulosti. Naši žáci mají začít používat získané dovednosti.k přemýšlení, k posuzování a rozhodování, k jednání s druhými. k práci i pro radost.

    Složení pedagogů: Helena Malíková, Pavla Karlíková a MgA. Leo Marian Vodička

     

   • Klavírní oddělení

    Klavírní oddělení nabízí všem zájemcům profesionálně vedenou výuku hry na klavír. Klavír patří mezi oblíbené nástroje pro svoje značné zvukově barevné možnosti a všestranné uplatnění v praxi. Znalost hry na klavír slouží jak v amatérské zájmově umělecké činnosti, tak v profesionálních uměleckých oborech, kde je tato dovednost nutným předpokladem. Uplatňuje se jako nástroj sólový i doprovodný v profesionální i amatérské sféře a to jak v hudbě klasické, jazzu, tak i v hudbě populární. Výuka staví na tradičních základech a s využitím moderních výukových materiálů a metod systematicky vede žáky (s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a možnostem) ke zvládnutí technických a výrazových prvků klavírní hry. Žák je rozvíjen především jako sólista, nicméně oblíbenou součástí výuky je čtyřruční hra a hra komorní. Během studia má žák možnost pravidelně účinkovat na veřejných koncertech školy a získat tak cenné pódiové zkušenosti.
    S výukou doporučujeme začít v 5-6 letech věku dítěte. Hře na klavír je možné se učit i ve věku starším. Nezbytnou podmínkou pro kvalitní postup výuky je soustavná domácí příprava a vlastní hudební nástroj. Doporučujeme akustický klavír - křídlo, pianino, eventuelně elektronický nástroj - digitální klavír odpovídající kvality.

    Složení pedagogů klavírního oddělení:
    Mgr. Magda Šnýdrová, MgA. Dagmar Kristenová, Mgr. Emílie Pallová, MgA. Jan Petr, MgA. Helena Rolečková, MgA. Daniela Lange

    Naše žákyně Mac Huong Lily na klavírní soutěži:

    video zde

   • Oddělení strunných nástrojů - sekce smyčcových nástrojů

    Oddělení smyčcových nástrojů zájemcům nabízí výuku hry na housle, violu a violoncello. Housle jsou nástroj s velmi širokou možností uplatnění jak v sólové a komorní hře, tak i v symfonických orchestrech a v různých folklorních souborech. Hra na housle klade značné nároky na hudební, fyziologické a intelektuální dispozice hráče. Obohacuje citové vnímání a rozvíjí nejen všechny složky hudebních schopností, ale také estetické cítění a vlastnosti potřebné k formování charakteru člověka.
    Na housle může začít hrát žák od 6 let. Podle fyzické vyspělosti žáka se určí velikost nástroje. Žáci zpravidla začínají hrát na velikost houslí 1/16 či 1/8 a dále pokračují v návaznosti na tělesný růst velikostí 1/4, 1/2, 3/4, a 4/4. Pokud žák nemá vlastní nástroj, je možné vypůjčit si ho ze školní sbírky nástrojů. Výuku na violoncello lze zahájit již v raném věku, tzn. i od 7 let. Záleží samozřejmě, zda dítě má patřičné dispozice (velikost rukou). Začíná se zpravidla s půlovým violoncellem. Není neobvyklé, že se na violoncello hlásí i starší žáci, kupříkladu houslisté či violisté, kteří v tomto nástroji naleznou zalíbení pro jeho krásný a zpěvný tón.

    Složení pedagogů smyčcového oddělení: Mgr. Pavel Vojta (housle), Markéta Muzikářová Bc. (housle), Mgr. Ivo Laniar (violoncello).

    Ukázky ze hry našich žáků:

  • Literárně dramatický obor

   V literárně-dramatickém oboru se snažíme v dětech pěstovat vztah k jejich mateřštině, poezii a literatuře. Děti se od předškolního věku hravou formou seznamují s verši českých i zahraničních básníků. Improvizací přes krátké herecké etudy až k vytváření větších tvarů zpracovávají starší žáci témata, která často zahrnují jejich vlastní problémy.

   Během školního roku se realizují divadelní představení, jejichž smyslem je také rozvíjení pohybových schopností a hudebního cítění, často ve spolupráci s ostatními obory naší ZUŠ. Žáci se zúčastňují soutěží v uměleckém přednesu i v kolektivním projevu a často postupují nejen do krajských kol, ale i na národní přehlídky – Dětská scéna Trutnov (dříve), nyní dětská scéna Svitavy, Wolkerův Prostějov. V těchto soutěžích ZUŠ bývají naši žáci v rámci kraje jedni z nejúspěšnějších. Nejnadanější z nich připravujeme na přijímací zkoušky na umělecké školy – konzervatoře, DAMU. V současné době pět našich žáků studuje dramatický obor na Konzervatoři v Praze, tři naši žáci studují na DAMU.

  • Taneční obor

   Tanec kolečkoV tanečním oddělení mohou děti od pěti let všestranně rozvíjet své pohybové schopnosti, a tak získávat taneční základy k zvládnutí všech tanečních technik. Tanec ve spojení s hudbou formuje a prohlubuje celkový rozvoj dítěte, jeho estetické cítění a poskytuje mu využití veškeré jeho energie. Výuka probíhá v oborech klasický tanec, moderní a výrazový tanec, české lidové tance a irské tance.

   Po osvojení tanečních technik (klasický tanec, lidový tanec, taneční gymnastika, jazz, současný tanec) se žáci mohou prezentovat v řadě veřejných akcí. Účastní se tanečních festivalů, soutěží nebo celovečerních představení v divadle. (Mezinárodní týden tance, Mistrovství juniorů ČR, různé soutěže dětských tanečních souborů apod.). Řada studentů se tak věnuje tanci i po absolvování naší školy a někteří z nich dále pokračují ve studiu na středních odborných školách.

   Termíny závěrečných vystoupení ve šk. r. 2017 - 2018 jsou 20. a 21. 6. 2018. Tato slavnostní vystoupení slouží jako závěrečné zkoušky pro postup do 
   dalšího ročníku. Účast na těchto zkouškách je povinná!!! 

  • Výtvarný obor

   Obecně

   Tento obor nabízí žákům všestrannou výtvarnou činnost, při které se setkávají s různorodými technikami a materiály a zajímavými výtvarnými postupy:

   • kreslířské, malířské a grafické techniky,

   • modelování a tvarování různých materiálů (papír, drát, sádra, keramika),

   • práce v projektech, prostorová a akční tvorba,

   • teorie výtvarné kultury a současné umění,

   • fotografie a další elektronická média.

   V rámci moderního pojetí výtvarné výchovy odloží žáci svou nesmělost, překonají tabu a poznají přitažlivost vlastní tvorby. Učitelé výtvarného oboru vedou žáky k otevřenosti, volnosti a odvaze výtvarného projevu. Pro nadané žáky probíhá příprava na střední a vysoké školy uměleckého směru.

   V oddělení Fotografie a nová média vyjadřují žáci své tvůrčí záměry prostřednictvím současných digitálních technologií. Získávají zde nejen praktické znalosti a dovednosti, ale současně se seznamují i s teorií fotografie a multimédií v kontextu současného umění.

   Organizace studia

   Přípravné studium do 7 let: předškolní věk - 1. třída 
   Základní studium 7 ročníků: 7 - 14 let - 1. stupeň 
   Základní studium 4 ročníky: 14 – 18 let - 2. stupeň
   kreslířské, malířské a grafické techniky
   modelování a tvarování různých materiálů (papír, drát, sádra, keramika)
   práce v projektech, prostorová a akční tvorba
   teorie výtvarné kultury a současné umění
   nový progresivní obor Fotografie a nová média
   pro nadané žáky probíhá příprava na střední a vysoké školy uměleckého směru

   • Fotografie a Nová média

    Fotografie a nová média je nový výtvarný obor zaměřený na digitální fotografii a příbuzné obory jako jsou např. videoart nebo internetové umění. I když je hlavní důraz kladen na tvůrčí a osobitou výtvarnou práci, prostor je věnován i technickému a technologickému zvládnutí jednotlivých médií, především fotografie.

    Úvodní

    Fotografové
    Výuka se skládá ze tří částí, které se vzájemně prolínají. První část je věnována praktickému zvládnutí média, druhá obsahuje teoretickou přípravu včetně úvodu do historie a teorie fotografie a třetí část tvoří práce na studentských projektech. Program je od počátku zaměřen na sledování moderních a progresivních trendů nejen v oblasti fotografie a elektronického umění, ale i současného umění obecně. I když je obor koncipován jako tříletý (pouze 2. stupeň), studenti vytváří každý rok nový projekt, který následně prezentují formou společné výstavy. Jako závěrečnou práci mohou vytvořit soubor fotografií, umělecké video, kreativní webové stránky nebo jiný druh umění logicky zapadající do výše uvedené specifikace oboru. 

    Profil studenta

    • uchazeč o studium na vysoké umělecké škole (příprava na přijímací zkoušky)
    • student fotografického učiliště či střední fotografické školy (doplňující studium)
    • student střední školy s výtvarným zaměřením (doplňující studium)
    • jiný zájemce ve věku 14-18 let se zájmem o fotografii a současné umění

    Vybavení učebny

    • počítače vybavené pro práci v profesionálních grafických programech
    • osvětlovací technika, mobilní fotografické pozadí a fotografický stůl
    • moderní digitální fotoaparáty
    • projekční zařízení
 • Nekategorizováno
 • Pro učitele
  • Aktuality - pro učitele

   Vítejte v informacích pro učitele

   Co si zde můžete zařídit a co zde můžete najít? Bude doplněno...

 • Úspěchy a ocenění

  Zde najdete články s úspěchy našich žáků na různých soutěžích a akcích. Stejně tak zde naleznete informace o přijetí našich žáků na umělecké školy.

 • Sdružení rodičů při ZUŠ
 • Akademie pro seniory