DomůPovinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu

dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
Důvod a způsob založení

Škola je zřízena Zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hl.m.Prahy na základě ustanovení §59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatel: Hlavní město Praha

Nadřízený orgán: Magistrát hlavního města Prahy Škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení

IZO: 102 301 344

Organizační struktura

Právní forma organizace: příspěvková organizace s právní subjektivitou

Organizační struktura školy - schema - k nahlédnutí v sekretariátu školy

Seznam podřízených povinných subjektů nejsou
Zřizované organizace nejsou
Kontaktní spojení Veškerá kontaktní spojení jsou uvedena na webových stránkách školy
Adresa internetové stránky www.zuspraha9.cz
Běžný účet organizace 51-280 339 0267/0100
IČO 708 48 947
DIČ nemáme
Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina ze dne 1.9.2014

Rozhodnutí MŠMT o zápisu v rejstříku škol a školských zařízení

ŠVP ZUŠ, Praha 9, U Prosecké školy 92

Rozpočet

Závazné ukazatele rozpočtu NIV – normativní rozpis státních prostředků pro rok 2016

16 213 100,- Kč

Vlastní zdroje organizace – úplata za vzdělávání za rok 2016

3 350 000,- Kč

Žádosti o informace Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace, které nelze vyhledat na webu školy, poskytuje ředitel školy nebo jeho zástupci. Žádost o informace lze podat písemně, ústně či elektronicky.
Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§16) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
Formuláře Formuláře jako nastavené žádosti o poskytnutí informací škola neposkytuje, jejich formu ponechává na žadateli.
Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

(řešení životních situací)

Nejdůležitější používané předpisy

Úmluva o právech dítěte, 104/1991 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon

Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

Správní řád ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně nekterých zákonů

RVP pro základní umělecké vzdělávání

Úhrady za poskytování informací Úhrady nejsou stanoveny
Licenční smlouvy nejsou
Vzory licenčních smluv nejsou
Výhradní licence nejsou
Výroční zprávy Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle dle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb. je součástí Výroční zprávy o činnosti školy za každý školní rok. Aktuální vydání je zveřejněno na adrese www.zuspraha9.cz